fbpx
Przejdź do treści

Menu

Warunki gwarancji

 1. Sprzedający udziela 24 miesięcznej gwarancji na zakupiony rower elektryczny licząc od daty zakupu i gwarantuje jakość towaru odpowiadającą właściwością i przeznaczeniu określonemu w instrukcji obsługi.
 2. Gwarancja na podzespoły wynosi 24 miesięcy licząc od daty zakupu.
 3. Podstawa uznania reklamacji w okresie gwarancji jest ważna i wypełniona karta gwarancyjna oraz paragon zakupu. Karta gwarancyjna nie wypełniona, względnie wypełniona jedynie w części, to jest nie zawierająca modelu rowery elektrycznego , daty sprzedaży, stempla (pieczątki) lub podpisu sprzedawcy jest nieważna.
 4. Gwarantem w rozumieniu niniejszej karty jest DS BIKES Damian Strzelczyk z siedzibą Paradyżu, ul. Konecka 28 A, 26-333 Paradyż.
 5. Gwarancja zapewnia nabywcy bezpłatne usunięcie błędów konstrukcyjnych, montażowych lub wad materiałowych.
 6. Prawo oceny danego uszkodzenia mają tylko wskazane przez Gwaranta punkty serwisowe. Ocena odbywa się na zasadach ustalonych przez producenta, które są jednakowe dla wszystkich użytkowników danego sprzętu.
 7. Gwarancji nie podlegają: ogumienie, klocki hamulcowe, cięgna hamulców, rozcentrowane koło, podzespoły które zostały nadmiernie zniszczone przez uderzenia lub uszkodzenia mechaniczne, odpryski lakieru, zerwanie gwintu korb oraz zużycie żarówek, naturalne zużycie łańcucha, koronek trybu, naturalne zużycie akumulatora. W ramach reklamacji naprawia się lub wymienia wadliwe części lub podzespoły, cały rower elektryczny nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy.
 8. Użytkownik (Nabywca) traci swoje prawa wynikające z gwarancji w przypadku gdy:
 • stosuje sprzęt niezgodnie z przeznaczeniem ( skoki, akrobacja, jazda wyczynowa itp.),
 • uszkodzi mechanicznie sprzęt, niewłaściwie przechowuje sprzęt,
 • nie wykonuje smarowania i konserwacji sprzętu,
 • stosuje niewłaściwe materiały zabezpieczające lub użytkuje sprzęt niezgodnie z instrukcją,
 • uszkodzi sprzęt w związku z zdarzeniem losowym (np. wypadek drogowy),
 • dokonuje prób naprawy sprzętu przez nieuprawnione osoby lub samodzielnie dokonuje innych czynności niż określone w pkt 9 niniejszej karty gwarancyjnej.
 1. Do obowiązków użytkownika (Nabywcy) należy wykonanie;
 • czynności obsługowych i regulacyjnych,
 • czynności sprawdzających i likwidujących wszelkie luzy połączeń śrubowych
 • czynności polegających na sprawdzeniu i bieżącym uzupełnianiu powietrza w ogumieniu,
 • czynności sprowadzających się do utrzymania w czystości całego sprzętu a w szczególności łańcucha, zębatki oraz innych części ruchomych.
 1. W przypadku baterii należy dbać przede wszystkim o to żeby;
 • podczas pierwszego użycia lub jeśli nie była długo używana, bateria powinna być wyczerpana do końca i naładowana do maksimum
 • wyczerpana bateria powinna być naładowana w ciągu 24h.
 • jeśli rower nie będzie używany przez dłuższy czas bateria powinna być naładowana do ok 80% , wyciągnięta i pozostawiona w suchym i ciepłym miejscu. Min temperatura przechowywania to minimum około 10 stopni Celsjusza.
 • jeśli rower nie jest używany bateria powinna być doładowywana raz w miesiącu.
 • kategorycznie nie należy ruszać rowerem za pomocą silnika, uruchamiamy silnik dopiero po przejechaniu 5-10 metrów. Ruszanie na baterii ma bardzo zły wpływ na nią i może powodować skracanie jej żywotności.
 1. Reklamowany sprzęt użytkownik (Nabywca) ma obowiązek dostarczyć do punktu zakupu po uprzednim oczyszczeniu go z błota, piasku i innych zanieczyszczeń.
 2. Postępowanie reklamacyjne rozpoczyna się z chwilą przekazania roweru do serwisu Gwaranta. 13. Wykonawca powinien zakończyć naprawę w ciągu 20 dni roboczych od daty przekazania reklamacji. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane bezpośrednio u dealera ( punkcie zakupu roweru) u którego rower został zakupiony. W przypadku gdy rower został oddany do inspekcji termin rozpatrzenia reklamacji może wydłużyć się o kolejne 7 dni roboczych (łącznie 27 dni roboczych)
 3. Koszty wynikłe ze złożenia nieuzasadnionej reklamacji (ekspertyza) ponosi składający reklamację. 15. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji, nie służy odwołanie do Gwaranta.
 4. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność zestawu, niewygodę oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub koszt.
 5. Uprawnienia i obowiązki wynikające z tytułu Gwaranta określa Kodeks cywilny.
 6. Ewentualne sprawy sporne związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Gwaranta
 7. Gwarancja niniejsza ograniczona jest tylko do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Skorzystanie z gwarancji na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów prawa ogólnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Przez cały okres gwarancji rower musi być serwisowany raz do roku w siedzibie sprzedającego tj. DS BIKES Damian Strzelczyk ul. Konecka 28a 26-333 Paradyż. Koszty serwisu oraz transportu pokrywa kupujący.


Załącznik: KARTA GWARANCYJNA

DS BIKES Damian Strzelczyk

Ul. Konecka 28 A 26-333 Paradyż       E-mail: kontakt@dekers.pl   www.dekers.pl